Ouders MR

Medezeggenschap Raad (MR)

De medezeggenschapraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden, die meedenkt, meepraat en meebeslist over de gang van zaken op school. De MR bestaat voor 50% uit ouder en voor 50% uit leerkrachten. De zittingsperiode is voor een periode van 3 jaar. Na deze periode treedt hij/zij automatisch af en kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Maximale zittingsperiode is 6 jaar.

De MR komt minimaal 6 keer per jaar in een openbare vergadering bijeen. Dus ouders mogen ook de vergadering bijwonen. In bijzondere gevallen kan er ook een besloten gedeelte belegd worden. Tijdens de vergadering wordt de MR door de schoolleiding geïnformeerd

De schoolleiding moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de schoolleiding. Alle rechten van de MR staan in de (WMS) Wet medezeggenschapraad. Zowel de vertegenwoordiger van de ouders als vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Enkele voorbeelden hiervan zij: schoolplan, schoolgids, schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingrecht over de besteding van de vrijwillige bijdrage.

Bij sommige onderwerpen moet, voordat de MR kan instemmen met het besluit, een ouderraadpleging worden gehouden (zoals wijziging in onderwijstijd)

De MR adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, de directie over onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs of de kwaliteit van de school of fusieplannen en ook aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van personeel. De schoolleiding moer serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Dit is in het kort waar de MR zich mee bezig houd. Heb je vragen of suggestie dan kan je contact opnemen met een MR lid en je kan natuurlijk een vergadering bijwonen. Vraag aan een MR lid wanneer de volgende vergadering is.

De MR leden van de Barte zijn:

Schoolleden:

Mario ten Hoor (voorzitter)

Joke Dijkstra

(Vacature)

Ouderleden:

Korrie Dupon (notulist)

Remco Brouwer

Tessa Heddema

De MR is ook te bereiken via m.tenhoor@opo-furore.nl

 

Vergaderingen

Dag Reservedag
Dinsdag 13 september 2016  
Dinsdag 01 november 2016  
Dinsdag 13 december 2016  
Dinsdag 14 februari 2017  
Dinsdag 04 april 2017  
Dinsdag 16 mei 2017  
Dinsdag 04 juli 2017